Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností GoSmoke s.r.o., se sídlem Pavla Horova 2, 080 05 Prešov, Slovensko, IČO 51 735 181, DIČ 2120776856, IČ DPH SK2120776856,zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č.:36505/P (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.gosmoke.eu (dále jen „systém“).

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.gosmoke.eu mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností GoSmoke. s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* v případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
* případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji čj. 102/2014 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechna vzájemně přijatá plnění. Prodávající uplatní právo na úhradu nákladů zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

– kontaktovat nás písemně (viz kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu pro vrácení peněz.
– pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s nepoškozenou ochrannou fólií)
 • zboží nesmí být použito
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
 • zašlete spolu s dokladem o koupi – fakturou

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěno, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Cenové podmínky

5.1 Uvedená cena výrobků představuje konečnou cenu s DPH

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách:

 • EUR při přímé platbě na bankovní účet
 • CZK při přímé platbě na bankovní účet v České republice
 • HUF při přímé platbě na bankovní účet v Maďarské republice

6. Poštovné a balné

6.1 Společnost GoSmoke s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH. Cena závisí na váze zásilky a vypočítává se na základě váhy zboží v košíku. Minimální cena poštovného na Slovensku je 4,90 Eur. Minimální cena poštovného do zahraničí je 11, – Eur.

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti GoSmoke s.r.o.

7.2 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedovány v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýra na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

8.4 Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v sídle společnosti GoSmoke. r. o. po vzájemné dohodě.

8.5 Zboží odesíláme do 2 pracovních dnů od data objednávky.

8.6 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.7 Zboží dodáváme výlučně na území Slovenské republiky, České republiky a Maďarské republiky

8.8 Dodání zboží na území jiných členských států Evropské unie, příp. jiných států uskutečňujeme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

9. Záruční podmínky a Reklamační řád

9.1 Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

9.2 V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 Občanského zákoníku.

9.3 Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání)  na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně v den jeho převzetí.

9.4 Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

9.5 Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byluvedený v uživatelské příručce
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží
 •  zanedbáním péče a údržby o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

9.6 Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

9.7 Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

9.8 Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu GoSmoke s.r.o., Pavla Horova 2, 080 01 Prešov, Slovensko, avšak ne na dobírku. Nebo osobně donést. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

9.9 Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

9.10 Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

9.11 Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

b. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

c. reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

9.12 Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

9.13 Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

9.14 Kontaktní adresa: Adresa provozovny: GoSmoke s.r.o., Pavla Horova 2, 080 01 Prešov, Slovensko.

Kontaktní kanály:

email: info@gosmoke.eu, tel. č.: +421944288942

10. Odpovědnost za chyby na stránce www.gosmoke.eu

10.1 Společnost oSmoke s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.gosmoke.eu jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost GoSmoke s.r.o. může kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost GoSmoke s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích vlastních nebo odkazovaných webových stránek.